Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

 

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

 

ogłasza konkurs ofert


dla podmiotów publicznych, niepublicznych, indywidualnych praktyk w rozumieniu Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 , poz 160z póż zm.)  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.z 2018, poz 1510 z późn. zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest:


I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych i śródoperacyjnych.

II. Udzielanie świadczeń ortopedycznych w oddziale chirurgicznym oraz udzielanie konsultacji ortopedycznych

dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


Szacunkowa liczba usług stanowiących przedmiot zamówienia, dot. postępowania I i II umieszczona została w SIWZ.

Planowany termin rozpoczęcia wykonywania usług  dla postepowania I i II - 01.01.2019r.


I. Przewiduje się zawarcie umowy dla podmiotów składających oferty na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, cytologicznych i śródoperacyjnych na okres - 01.01.2019r. - 31.12.2023r.

II. Przewiduje się zawarcie umowy  dla oferentów składających oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych ortopedycznych w oddziale chirurgicznym oraz  udzielanie konsultacji ortopedycznych na okres - 01.01.2019r. - 31.06.2021r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert zawierają odpowiednie Specyfikacje warunków zamówienia, dostępne do pobrania wraz z Formularzem oferty oraz Wzorem umowy w Sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:05. oraz na stronie internetowej naszego szpitala szpitalprzasnysz.pl

Oferty należy składać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 w terminie do 12.12.2018. do godz. 1000. (dot. post. I i II)

I. Rozpoczęcie części jawnej konkursu dla podmiotów składających oferty na wykonywanie  badań histopatologicznych, cytologicznych i śródoperacyjnych z udziałem oferentów, nastąpi dnia 12.12.2018r. o godz.  10:30 w sali konferencyjnej (I piętro Dział Administracji) w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu, przy ulicy Sadowej 9 .

II. Rozpoczęcie części jawnej konkursu dla podmiotów składających oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych ortopedycznych w oddziale chirurgicznym oraz  udzielanie konsultacji ortopedycznych  z udziałem oferentów, nastąpi dnia 12.12.2018r. o godz.  11:30 w sali konferencyjnej (I piętro Dział Administracji) w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu, przy ulicy Sadowej 9.  

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu jego rozpoczęcia.

Organizator konkursu w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści materiałów konkursowych, jednak nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert, z koniecznością niezwłocznego poinformowania o zmianie wszystkich Oferentów.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości bez podania przyczyny.

Skargi i protesty dotyczące konkursu  rozstrzyga odpowiednio - Komisja Konkursowa, Dyrektor Zakładu.

 

2018.12.06 - Odpowiedź na pytanie

2018.12.18 - Rozstrzygnięcie - na wykonywanie badań histopatologicznych, cytologicznych i śródoperacyjnych

2018.12.18 - Rozstrzygnięcie - na wykonywanie konsultacji ortopedycznych