Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest udostępniana

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Formy udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenie zdrowotne, w obecności pracownika Działu Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych lub lekarza prowadzącego;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie dokumentacji na informatycznym nośniku danych;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. W dokumentacji szpitala pozostawia się kserokopię oryginału.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 • W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny „Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych”. Wniosek można pobrać:
 • na stronie internetowej szpitala, w głównej rejestracji, w Punkcie Obsługi Interesantów(1piętro pok. 107);
 • W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy wypełnić właściwe pola na wniosku.
 • Wnioski można składać:
  od poniedziałku do piątku, w dni robocze:
  w godzinach 7:30 – 15:05 w Dziale Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych (I piętro, p. 107) lub przesłać na adres Szpitala
 • udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
 • odbiór kopii dokumentacji medycznej w godzinach 7:30 – 15:05, od poniedziałku do piątku, w dni robocze w Dziale Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych (pokój nr 107, I piętro budynku szpitala).
 • wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku.

Udostępnianie dokumentacji na zewnątrz Szpitala

 • Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz Szpitala organom i podmiotom uprawnionym, następuje na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala/osoby upoważnionej przez Dyrektora.
 • Dokumentacja medyczna udostępniana jest:
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

Zasady odpłatności udostępnionej dokumentacji medycznej

 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, SP ZZOZ pobiera opłatę za wyjątkiem udostępniania dokumentacji pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy.
 • Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

Maksymalna wysokość opłaty za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia,
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia

Aktualnie opłaty wynoszą:

 • za 1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 15,08 zł;
 • za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,52 zł;
 • za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji na nośniku elektronicznym – 3,01 zł;
 • płatność w kasie Szpitala (I piętro,pok. Z119).

Wniosek o udostępnienie danych