Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

ZASADY PRZYJMOWANIA STUDENTÓW NA PRAKTYKI STUDENCKIE

 

 1. Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk studenckich w SP ZZOZ w Przasnyszu powinni złożyć w Sekretariacie Dyrekcji następujące dokumenty:Wniosek/podanie zadresowane do Dyrektora SP ZZOZ w Przasnyszu.
 2. Skierowanie jak i podanie studenta powinny zawierać:
  • imię i nazwisko studenta,
  • adres zamieszkania lub adres do korespondencji, nr telefonu,
  • nazwę uczelni, rok i kierunek studiów,
  • wskazane dokładne miejsce/miejsca odbywania praktyk (tj. właściwa komórka lub komórki organizacyjne),
  • planowany termin odbywania praktyk;
  • program praktyk.
 3. Wniosek/podanie powinno być złożone co najmniej miesiąc przed planowanym terminem odbywania praktyk.
 4. Decyzję dotyczącą możliwości odbycia praktyk w SP ZZOZ w Przasnyszu wydaje Dyrektor Zakładu. Student jest możliwie szybko informowany o sposobie rozpatrzenia wniosku/podania. Szpital może zaproponować inny termin i komórkę organizacyjną realizacji praktyk (jeśli uczelnia daje możliwość wyboru miejsca praktyk przez studenta).
 5. W przypadku zgody na realizację praktyki studenckiej, student powinien złożyć w Sekcji Kadr i Płac (pokój Z 118) następujące dokumenty:
  • kserokopię aktualnego wpisu z książeczki zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych lub aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno- epidemiologicznych wydanego przez lekarza medycyny pracy (oryginał do wglądu);
  • zaświadczenie o szczepieniach WZW typ B;
  • zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • ew. inne dokumenty wynikające z porozumień/umów z uczelniami.
 6. Praktyka studencka realizowana jest pod nadzorem wyznaczonego opiekuna w jego godzinach pracy tj. pielęgniarka/położna oddziałowa w godzinach 7:00-14:35, lekarz prowadzący w godzinach 8:00-15:35, pozostali kierownicy w godzinach 7:30 – 15:05 oraz zgodnie z programem praktyk.
 7. Student powinien posiadać na praktykach własną odzież i obuwie ochronne.
 8. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

 

Osoby do kontaktu w sprawie praktyk studenckich:

 • Monika Olkowska (Referent ds. Osobowych) - tel: +48 297-534-351, dot. wszystkich kierunków studiów.
 • mgr Marzanna Janowska (p.o. Naczelna Pielęgniarka) - tel: +48 297-534-314, dot. kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, lekarski (praktyka pielęgniarska I rok studiów).

 

ZASADY PRZYJMOWANIA LEKARZY NA STAŻE SPECJALIZACYJNE

LUB STAŻE KIERUNKOWE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu jest jednostką uprawnioną do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w poniżej przedstawionych zakresach:

Lp.

Dziedzina medycyny

Ilość miejsc specjalizacyjnych

Ilość staży kierunkowych

1.

Choroby wewnętrzne

8 miejsc

-

 2.

Chirurgia ogólna

2 miejsca

3 miejsca stażowe w ramach specjalizacji z: położnictwo i ginekologia, anestezjologia  i intensywna terapia, rehabilitacja medyczna.

 3.

Pediatria

3 miejsca

-

 4.

Rehabilitacja

6 miejsc

-

 5.

Psychiatria

-

4 miejsca stażowe w ramach specjalizacji z: psychiatria. Staż kierunkowy: podstawowy – szpitalny, podstawowy – poradniany, leczenie nerwic, leczenie odwykowe, psychiatria konsultacyjna.

6 miejsc stażowych w ramach specjalizacji z: choroby wewnętrzne, neurologia, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa.

 6.

Anestezjologia

5 miejsc

8 miejsc stażowych w ramach innych specjalności.

 7.

Położnictwo i Ginekologia

2 miejsca

-

 8.

Medycyna Ratunkowa

3 miejsca

- 1. Lekarze zainteresowani odbyciem stażu specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego powinni złożyć w Sekretariacie Dyrekcji następujące dokumenty:
  • skierowanie z zakładu pracy lub podanie o przyjęcie na staż specjalizacyjny lub staż kierunkowy z uwzględnieniem danych osobowych, adresu zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, e-mail, nr dyplomu lekarza, nr prawa wykonywania zawodu, terminu stażu;
  • w przypadku specjalizacji skierowanie do odbycia specjalizacji (zgodne ze wzorem obowiązującym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02.01.2013r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, poz. 26, zał. nr 13);
 2. Skierowanie lub podanie powinno być złożone co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem odbywania stażu.
 3. Decyzję dotyczącą możliwości odbycia stażu specjalizacyjnego i stażu kierunkowego wydaje Dyrektor Zakładu w porozumieniu z Ordynatorem danego oddziału.
 4. W przypadku zgody na realizacje stażu specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego, lekarz powinien złożyć w Sekcji Kadr i Płac (pok. Z 118) następujące dokumenty:
  • kserokopię dyplomu i prawa wykonywania zawodu;
  • kserokopię aktualnego wpisu z książeczki zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych lub aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych wydanego przez lekarza medycyny pracy (oryginał do wglądu);
  • zaświadczenie o szczepieniach WZW typ B;
  • kserokopię zawartego ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone działalnością leczniczą lekarzy na czas odbywania stażu;
  • w przypadku specjalizacji kserokopię 1 i 2 strony Karty szkolenia specjalizacyjnego (zgodne ze wzorem obowiązującym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02.01.2013r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, poz. 26, zał. nr 13).
 5. Po dostarczeniu w/w dokumentów zakład zawiera ze stażystą Porozumienie w sprawie odbycia szkolenia specjalizacyjnego lub z zakładem kierującym stażystę - Porozumienie w celu odbycia stażu kierunkowego.
 6. Staże specjalizacyjne prowadzone są pod nadzorem kierownika specjalizacji, a kierunkowe pod nadzorem opiekuna zgodnie z programem.
 7. Lekarz powinien posiadać na stażu własną odzież i obuwie ochronne.
 8. Stażyści nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

 

STAŻE PODYPLOMOWE DLA ABSOLWENTÓW MEDYCYNY

 

SP ZZOZ w Przasnyszu corocznie jest gotowy przyjąć 21 absolwentów medycyny w celu odbycia stażu podyplomowego. Ponad to, dodatkowo SP ZZOZ jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu cząstkowego dla lekarzy stażystów z medycyny ratunkowej i psychiatrii.

Zapewniamy mozliwość odbycia stażu w pełnym zakresie - na miejscu w naszej placówce.

 

Osoba do kontaktu:

 • mgr Dorota Dudzikowska – Kierownik Sekcji Kadr i Płac – tel: +48 297-534-351