Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 poz.1696) oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 poz.1824), zwanej dalej Ustawą, zawiadamia się osoby uprawnione1 o dostępnych środkach komunikacji:

 1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z dostępnych środków wspierających komunikowanie się poprzez:
  1. skorzystanie z usług tłumacza języka migowego;
  2. kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
  3. przesyłanie faksów na numer: 297-534-380;
  4. listownie na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Sadowa9, 06-300 Przasnysz.
 2. Zgodnie z art. 12 ust 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona powinna zgłosić zamiar skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Szpital, co najmniej 3 dni robocze przed terminem. Nie dotyczy to sytuacji nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu. Wzór zgłoszenia do pobrania.
 3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej2 w kontaktach ze Szpitalem. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach Ustawy o ochronie informacji niejawnych.


 

____________________
1 Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w porozumiewaniu się.

2 Osoba która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzieleniu jej pomocy w załatwieniu sprawy.

 Koordynatorem ds. dostępności komunikacyjno informacyjnej jest Pani Marzena Rudzińska, tel: +48 297-534-350 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Każda osoba, a zwłaszcza osoba ze szczególnymi potrzebami - wchodząc na teren Szpitala może uzyskać od pracowników szatni /przy wejściu do obiektu/ lub rejestracji ogólnej poradni specjalistycznych wszelkie informacje o rozkładzie pomieszczeń i możliwościach dotarcia do wskazanego gabinetu/pracowni/punktu itp.
 2. Pracownik szatni / rejestracji widząc osobę ze szczególnymi potrzebami, która przybyła do Szpitala i/lub zwróciła się o pomoc, przeprowadza wstępną/ogólną rozmowę w celu ustalenia charakteru sprawy i udziela koniecznych informacji, które pomogą dotrzeć jej do określonej komórki organizacyjnej/punktu Szpitala.
 3. W sytuacjach wyjątkowych, czyli wówczas gdy osoba ze szczególnymi potrzebami z powodu nagłego przypadku nie zgłosiła wcześniej prośby o udzielenie wsparcia w postaci osoby asystującej - pracownik szatni / rejestracji pomaga w dotarciu do określonego gabinetu, pracowni, punktu itp.
 4. W przypadku, gdy osoba ze szczególnymi potrzebami była już wcześniej umówiona w konkretnej sprawie i zgłosiła chęć skorzystania z określonego wsparcia w Szpitalu, wówczas wcześniej wyznaczony pracownik Szpitala zobowiązany jest czekać na osobę ze szczególnymi potrzebami o umówionej godzinie przy wejściu do obiektu.
 5. Osoby z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się mogą skorzystać z wózków inwalidzkich dostępnych w szatni Szpitala.
 6. Prośby o skorzystanie z wózka realizowane są na bieżąco - bez konieczności wcześniejszego zgłaszania.
 7. Pracownik Szatni szpitala wypożycza osobie ze szczególnymi potrzebami wózek inwalidzki na czas niezbędny do załatwienia sprawy w Szpitalu.
 8. Dodatkowo, SP ZZOZ w Przasnyszu zapewnia:
  • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w ilości 14 sztuk, w tym: od strony głównego wejścia do Szpitala; od strony wejścia zlokalizowanego obok Urzędu Skarbowego /ulica Świerkowa/; od strony wejścia do Działu Rehabilitacji.
  • Pochylnie zewnętrzne umożliwiające wejście i wyjście osobom niepełnosprawnym do/z budynku Szpitala (główne wejście do obiektu oraz wejście od strony Działu Rehabilitacji).
  • Możliwość wprowadzenia do Szpitala psa asystującego.
  • Możliwość poruszania się miedzy poziomami Szpitala za pomocą 4 wind (dźwigi osobowe), w tym: dwie wyposażone w system głośnomówiący.
  • Ciągi komunikacyjne szpitala wyposażone w oświetlenie awaryjne, które ułatwia poruszanie się w trakcie zaniku napięcia elektrycznego.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować SP ZZOZ w Przasnyszu o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Szpitala, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Informacje o braku dostępności / Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • złożyć osobiście w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, u. Sadowa 9, Sekretariat Dyrekcji - pokój 110;
 • wysłać pocztą na adres: SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz;
 • wysłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Wzór wniosku

Klauzula

Koordynatorem ds. dostępności architektonicznej jest Pani Monika Krośnicka, tel: +48 297-534-310 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.82), każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, który polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu;
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla siebie sposób przedstawienia tej informacji.

Zapewnienie dostępności cyfrowej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o przyczynach wnoszącego żądanie i podaje termin, kiedy realizacja żądania będzie możliwa - przy czym nie może być on dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny wskazuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/kontakt

Wnioski/żądania o zapewnienie dostępności cyfrowej można:

 • złożyć osobiście w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, u. Sadowa 9, Sekretariat Dyrekcji - pokój 110;
 • wysłać pocztą na adres: SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz;
 • wysłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Koordynatorem ds. dostępności cyfrowej jest Pan Paweł Leśniewski, tel: +48 297-534-320 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.