Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Standard Organizacji Udzielania Teleporad
w Przychodni Zdrowia w SPZZOZ w Przasnyszu

 • W Przychodni Zdrowia teleporad udziela personel pracujący w Podstawowej Opiece Zdrowotnej tj. lekarze, pielęgniarki, położne,
 • Teleporada to świadczenie zdrowotne udzielane na odległość poprzez łączność telefoniczną pod nr tel: +48 297-534-389 lub +48 297-534-111,
 • Pacjent ustala termin teleporady pod w/w nr telefonów,
 • Personel POZ w terminie teleporady ustalonym z pacjentem dzwoni na podsiadane w dokumentacji medycznej lub w deklaracji wyboru nr telefonów,
 • Personel POZ podczas teleporady weryfikuje tożsamość pacjenta na podstawie danych posiadających w dokumentacji medycznej lub w deklaracji wyboru,
 • W przypadku braku kontaktu z pacjentem w wyznaczonym terminie teleporady, personel POZ próbuje nawiązać połączenie przynajmniej trzy razy w odstępie nie krótszym niż 5 min,
 • Personel udzielający teleporady decyduje czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem, czy niezbędna jest porada w kontakcie osobistym,
 • Pacjent podczas teleporady może otrzymać: e-receptę, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne. Realizacja w/w nastąpi na podstawie kodu przekazanego pacjentowi i nr PESEL. Kod zostanie przekazany, pacjentowi telefonicznie. Pacjent posiadający IKP (Internetowe Konto Pacjenta) ma dostęp do zleconych dokumentów. Zlecenie na badania diagnostyczne będzie można odebrać w Przychodni Zdrowia,
 • Na stronach internetowych pod adresami: pacjent.gov.pl, nfz.gov.pl znajdują sią informacje o możliwości założenia konta IKP, realizacji e-recept, e-skierowań, e-zleceń na wyroby medyczne.

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru, a także uczniom objętym opieką pielęgniarki szkolnej.

Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż trzy razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty.

Przychodnia działa:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

tel. +48 297-534-389

Porady udzielane są w ambulatorium lub - w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - w trakcie wizyt domowych zgodnie z harmonogramem pracy poradni.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.:

 • badania i porady lekarskie,
 • bezpłatne badania diagnostyczne - decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz. Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ. Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolna placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ,
 • obowiązkowe szczepienia ochronne,
 • transport sanitarny - w razie konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne,
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne,
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających   w oparciu o umowę z NFZ,
 • zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta (w gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską),
 • skierowania do opieki długoterminowej,
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ),
 • recepty na leki (lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii),
 • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego (jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego).

Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę i położną

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo - ginekologiczno - neonatologiczną nad kobietami i dziećmi do 2. miesiąca życia.

Opieka pielęgniarska i położnicza nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej.

Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni (od godz.18:00 do godz. 8:00 rano następnego dnia). Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

tel: +48 297-534-324 lub +48 297-534-270

Świadczenia obejmują:

 •     lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną, która jest świadczona w wybranej przez Pacjenta placówce,
 •   nocną pomoc wyjazdową, która polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu ubezpieczonego oraz na zapewnieniu mu w razie potrzeby ciągłości leczenia.

W przypadku konieczności wizyty lekarza w domu Pacjenta, musi on wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie zamieszkania.

Transport sanitarny w POZ

Ubezpieczonym w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje transport sanitarny, w tym także tzw. transport „daleki". Świadczenia te udzielane są w oparciu o zlecenie wystawione przez lekarza POZ. Transport sanitarny zapewniany jest pacjentom:          

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Świadczeniobiorcy na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego – w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem. W przypadkach, gdy pacjent musi być przewieziony do placówki, która nie jest najbliższa poradni POZ - koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym i docelowym pokrywa ubezpieczony.

Transport sanitarny ,,daleki" w POZ przysługuje pacjentom, gdy z przyczyn losowych, nie wynikających z ich wyboru, korzystali z leczenia poza granicami kraju - przewóz odbywa się wówczas od granicy kraju do miejsca zamieszkania - lub gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi muszą korzystać ze świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej na terenie innego powiatu.

Zgodę na transport „daleki" wydaje dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ na wniosek pacjenta, jego rodziny lub prawnego opiekuna. Wniosek musi być złożony  w uzgodnieniu z lekarzem POZ.

Harmonogram pracy lekarzy POZ

Lp. Imię i nazwisko Godziny Przyjęć
1 Renata Długokęcka poniedziałek 1200 - 1800 wizyty domowe: 1100 - 1200
wtorek        800 - 1400 wizyty domowe: 1400 - 1500
środa        1300 - 1800 wizyty domowe: 1200 - 1300
czwartek      800 - 1400 wizyty domowe: 1400 - 1500
piątek        800 - 1400 wizyty domowe: 1400 - 1500
2 Janina Stachowska-Mazurek środa         800 - 1400
4 Iwona Stryjewska wtorek       1400 - 1800
5 Katarzyna Gwardys-Kapuścińska poniedziałek  800 - 1400
wtorek        800 - 1400
czwartek     1200 - 1800
piątek        800 - 1400
6 Zofia Kaszuba-Goluch piątek       1400 - 1800