Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


Dokumentacja medyczna jest udostępniana

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości (np.: dowód osobisty, paszport);
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  • rodzice, do chwil ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego,
  • opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.).
 • osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadającej pisemne upoważnienie z notarialnie lub urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego;
 • po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia, w pisemnym oświadczeniu z zaznaczeniem, że pełnomocnictwo jest udzielone na wypadek śmierci.

 

Formy udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenie zdrowotne, w obecności pracownika Działu Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych lub lekarza prowadzącego;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. W dokumentacji szpitala pozostawia się kserokopię oryginału.

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 • W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny „Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych”. Wniosek można pobrać:
 • na oddziałach w sekretariatach medycznych szpitala;
 • w Dziale Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych;
 • pobierz wniosek.
 • W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy wypełnić właściwe pola na wniosku.
 • Wnioski można składać:

 

od poniedziałku do piątku, w dni robocze:

w godz. 7:30 – 15:05

w Dziale Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych (I piętro, p. 107)

lub przesłać na adres Szpitala

 

 • Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
 • Odbiór kopii dokumentacji medycznej w godz. 7:30 – 15:05, od poniedziałku do piątku, w dni robocze w Dziale Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych (pokój nr 107, I piętro budynku szpitala).
 • Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku.

 

Udostępnianie dokumentacji na zewnątrz Szpitala

 • Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz Szpitala organom i podmiotom uprawnionym, następuje na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala/osoby upoważnionej przez Dyrektora.
 • Dokumentacja medyczna udostępniana jest:
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym;
 • prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku i w sprawie z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za pisemną zgodą pacjenta z notarialnie lub urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego.

 

Zasady odpłatności udostępnionej dokumentacji medycznej

 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
 • Wysokość opłat wynosi:
  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia jw.;
  • za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia jw.

 

Aktualnie opłaty wynoszą:

 • za 1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 11,31 zł.;
 • za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,40 zł.;
 • za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji na nośniku elektronicznym – 2,26 zł.

Wniosek o udostępnienie danych