Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel: 297-534-318, fax: 297-534-380
ogłasza konkurs ofert

Działając na podstawie: Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013r poz. 217 z późniejszymi zmianami) i  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.z 2008r  poz 1027  z późniejszymi  zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w oddziale chirurgicznym

  1. Planowany termin rozpoczęcia wykonywania usług 01.01.2015r.
  2. Przewiduje się zawarcie umowy na okres 3 lat.
  3. Szczegółowe warunki konkursu ofert zawiera Specyfikacja warunków zamówienia, dostępna do pobrania wraz z Formularzem oferty oraz Wzorem umowy w Sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:05. oraz na stronie internetowej naszego szpitala tj. www.szpitalprzasnysz.pl
  4. Oferty należy składać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 w terminie do 22.12.2014 do godz. 10:00.
  5. Rozpoczęcie części jawnej konkursu ofert z udziałem oferentów nastąpi dnia.22.12.2014 r. w sali konferencyjnej (I piętro Dział Administracji) w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu, przy ulicy Sadowej 9 o godzinie 10:30.
  6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu jego rozpoczęcia.
  8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert jak również odwołania konkursu, bez podania przyczyny.
  9. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnieciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.
  10. Oferent może złożyć do organizatora konkursu umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl

Ogłoszenie + załączniki