Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn.zm.),

ogłasza konkurs

dla indywidualnych praktyk lekarskich oraz odpowiednio dla osób legitymujących się nabyciem fachowym kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych:

  • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zespołach Ratownictwa Medycznego "S", NPL ambulatoryjnym i wyjazdowym, oddziale neonatologicznym i pediatrycznym,
  • w zakresie badań endoskopowych,
  • w oddziale psychiatrycznym, psychiatrycznej izbie przyjęć, pododdziale detoksykacji, ośrodku leczenia uzależnień, poradni zdrowia psychicznego.

Umowy zostaną zawarte na okres 3 lat od dnia 01.11.2014r.

  • Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9, I piętro, pok. 118 w Sekcji Służb Pracowniczych w godzinach 7:30 - 15:00, tel. 297-534-351.
  • Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2014r. o godz. 10:00.
  • Otwarcie konkursu nastąpi w dniu 23.10.2014r. o godz. 10.30 w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu w sali konferencyjnej na I piętrze.
  • Termin związania oferentów złożonymi ofertami ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert. W toku konkursu oferenci mogą składać do komisji konkursowej skargi, a od rozstrzygnięcia konkursu protesty. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia w całości, bądź w danym zakresie oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.