Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU 

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, tel-29 75 34 318 , fax -29 75 34 380

OGŁASZA KONKURS OFERT NA
wykonywanie usług diagnostycznych z zakresu: badań bakteriologicznych w kierunku gruźlicy,

Planowany termin rozpoczęcia wykonywania usług – 01.09.2014r.

Przewiduje się zawarcie umowy na okres 3 lat,

Szczegółowe warunki konkursu ofert zawierają odpowiednie Specyfikacje warunków zamówienia, dostępne do pobrania wraz z Formularzem oferty oraz Wzorem umowy w Sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:05. oraz na STRONIE INTERNETOWEJ  naszego szpitala tj. www.szpitalprzasnyszpl.

Oferty należy składać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 w   terminie do 22.08 .2014r. do godz. 10:00.

Rozpoczęcie części jawnej konkursu ofert z udziałem oferentów nastąpi dnia 22.08.2014r.  w sali konferencyjnej (I piętro Dział Administracji) w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu, przy ulicy  Sadowej 9 o godz 10:30

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu jego rozpoczęcia.

Organizator konkursu w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści materiałów konkursowych, jednak nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert, z koniecznością niezwłocznego poinformowania o zmianie wszystkich Oferentów.

Organizator  konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości bez podania przyczyny.

Skargi i protesty dotyczące konkursu złożone w terminach określonych w Rozporządzeniu MZiOS z 13 lipca 1998 r. rozstrzyga odpowiednio – Komisja Konkursowa, Dyrektor Zakładu.  

Specyfikacja (.docx)

Specyfikacja (.odt)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 11.08.2014r.

ZAPYTANIE
Do ogłoszonego Konkursu Ofert na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie badań bakteriologicznych w kierunku gruźlicy
Dotyczy  załącznika nr 2 poz 3.
"Co zamawiajacy ma na myśli pod nazwą Oznaczenie ?"

ODPOWIEDŹ

Odnośnie załącznika nr 2 poz 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
było- "Oznaczenie " - ilość  -  " 4"
powinno być-"Oznaczenie lekkowrażliwości gruźlicy"-  ilość-   " 0"

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.08.2014r.

ZAPYTANIE
Do ogłoszonego Konkursu Ofert na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie badań bakteriologicznych w kierunku gruźlicy
Dotyczy  wzoru Umowy
Pytanie nr 1 (dot. par 1 ust 2)
W związku z brzmieniem par 1 ust 2 należy dodać załącznik do Umowy , w którym wskazani będą lekarze uprawnieni do zlecania badań w imieniu udzielającego Zamówienie .
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na powyższą zmianę we wzorze umowy?
Pytanie nr 2 (dot. par 5 ust 11)
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści w par 5 ust 11 o następującym brzmiebiu:
"Udzielający zamówienie będzie płacił za faktyczne wykonanie badania według cen określonych w zał nr 1 do Umowy"?
Pytanie nr 3 (dot. Par.5 ust 12, 13)
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z par. 5 ust 12 i 13 , ponieważ są niezgodne z Umową?
Dotyczy Załącznika nr  2 poz 1,2,3,6
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z załącznika nr 2 poz 4 i poz nr  5 do oddzielnego pakietu i złożenie oferty na poz nr 1,2,3i 6?

ODPOWIEDŹ
Pytanie nr 1
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w umowie, gdyż podstawą wykonania badania będzie skierowanie wystawione przez Zamawiającego opatrzone pieczątką naszego Zakładu.Wobec powyższego  ,lekarz który je podpisze jest pracownikiem naszego szpitala.
Pytnie nr 2
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w par. 5 ust 11.o następującym brzmieniu.
"Udzielający zamówienie będzie płacił za faktyczne wykonanie badania według cen określonych w zał nr 1 do Umowy"?
Pytanie nr 3
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z par 5 ust 12 i 13.
Dotyczy Załącznika 2 poz 1,2,3,6
Zamawiający wyraża  zgodę na wydzielenie z załącznika nr 2 poz nr 4 i nr 5 do innego pakietu   i złożenie oferty na poz nr 1, poz nr 2 , poz nr 3 i poz nr 6.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.08.2014r.

 

ZAPYTANIE
Do ogłoszonego Konkursu Ofert na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie badań bakteriologicznych w kierunku gruźlicy

 

Pytanie nr 1
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Udzielający zamówienie rozstrzygnie konkurs Ofert ?Zgodnie z pkt 12.1 SWZ "Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciagu 14 dni od terminu jego rozpoczęcia"natomiast zgodnie z pkt 14.4 SWZ "Udzielający zamówienia rozstrzyga konkurs w ciagu 2 dni roboczych od chwili upływu terminu składania Ofert, oraz wezwie wybranych przyjmujących zamówienie do zawarcia umów we wskazanym terminie"

Pytanie nr 2
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie pkt 14.4 SWZ w myśl którego Udzielający Zamówienie rozstrzyga konkurs w ciagu 2 dni roboczych od chwili upływu terminu składania Ofert, oraz wezwie wybranych przyjmujących zamówienie do zawarcia umów we wskazanym terminie" poprzez wskazanie czy Udzielający zamówienie przewiduje wybór kilku oferentów w przedmiotowym konkursie?

 

Pytanie nr 3
Uprzejmie prosimy o zmianę §5 ust 8 projektu umowy na świadczenie usług medycznych w zakresie badań  laboratoryjnych w następujący sposób"Termin płatności ustala sie na 21 dni od daty wystawienia faktury przez Przyjmującego Zamówienie"

Pytanie nr 4
Uprzejmie prosimy o zmiane §5 ust 9 projektu Umowy na świadczenie usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych w następujący sposób  "W przypadku nieterminowego regulawania przez Udzielającego Zamówienie należności za wykonane badania Przyjmujący Zamówienie naliczać będzie odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki"

Pytnie nr 5
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie § 8 projektu umowy na świadczenie usług medycznych w zakresie badań  laboratoryjnych w następujący sposób-"Umowa ulega rozwiazaniu:
1.    Z upływem czasu na jaki była zawarta  ,
2.    Z dniem zakończenia  udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
3.    Wskutek oświadczenia jednej ze stron , z zachowaniem 1 miesiecznego  okresu wypowiedzenia
4.    Wskutek oświadczenia jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia , w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istone postanowienia Umowy

 

ODPOWIEDŹ

Pytanie nr 1
Było-  pkt 12.1 SWZ "Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciagu 14 dni od terminu jego rozpoczęcia"
Powinno być- pkt 12.1 SWZ "Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 21 dni od terminu jego rozpoczęcia"

 Pytanie nr 2
TAK-Udzielający Zamówienie przewiduje wybór kilku oferentów w przedmiotowym konkursie.

 Pytanie nr 3
TAK-Udzielający  Zamówienie wyraża zgodę na zmianę §5 ust 8- poprzez dodanie" przez Przyjmującego Zamówienie"

Pytanie nr 4
TAK-Udzielający Zamówienie wyraża  zgodę na zmianę §5 ust 9.

 Pytanie nr 5

Tryby rozwiązania umowy- zgodne z Ustawą o działalności leczniczej

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.08.2014r.

ZAPYTANIE
Do ogłoszonego Konkursu Ofert na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie badań bakteriologicznych w kierunku gruźlicy

 Pytanie nr 1
Dotyczy Załącznika nr 2 poz 1,2,3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Załącznika nr 2 poz nr 6 do oddzielnego pakietu i złożenie oferty na poz nr  1, nr 2 i nr 3 ?

 ODPOWIEDŹ

 Dotyczy Załącznika nr 2 poz 1,2,3
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Załącznika nr 2 poz nr 6.

 

 

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA


ogłoszonego Konkursu Ofert na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie badań bakteriologicznych w kierunku gruźlicy

Dotyczy Załącznika nr 2 poz 1,2,3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Załącznika nr 2 poz nr 6 do oddzielnego pakietu i złożenie oferty na poz nr  1, nr 2 i nr 3 ?

ODPOWIEDŹ

Po ponownej analizie pytania Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w Przasnyszu,  wyraża  zgodę na wydzielenie z Załącznika Nr 2 poz. nr 6 i złożenie oferty na poz nr  1, nr 2 i nr 3, stosownie do zapisu pkt 7 SWZ.

 

ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Wynik postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych w kierunku gruźlicy w SP ZZOZ w Przasnyszu.

Komisja Konkursowa  dokonała wyboru oferty nr 1 - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.